Buradasınız
Ana Sayfa > Haberler > Orman Kanunu’nda değişiklik: ‘Kamu yararı’ ve ‘zaruret’ bahanesi ile yapılaşmaya izin çıktı

Orman Kanunu’nda değişiklik: ‘Kamu yararı’ ve ‘zaruret’ bahanesi ile yapılaşmaya izin çıktı

Ormanlık alanlarda yapılaşmaya yönelik yönetmelik değişti. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, “kamu yararı” ve “zaruret” gerekçesine dayandırılarak ormanlık alanlarda ulaşım, sağlık, savunma, güvenlik ve enerji tesisleri, boru hatları, yeraltı depolama alanları, dini tesisler inşa edilebilecek.

Orman Kanunu kapsamındaki, ormanlık alanlarda yapılaşmaya yönelik yönetmelik değişti. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan yönetmeliğe göre, ormanlık alanlarda kamu yararı ve zaruret bulunması halinde şu yapılara izin verilebilecek.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan yönetmeliğe göre, ormanlık alanlarda kamu yararı ve zaruret bulunması halinde; liman geri hizmet alanı, havaalanı, demiryolu, teleferik hattı, tünel gibi ulaşım tesislerine; savunma ve güvenlik tesislerine; enerji üretim santralleri, radyo-televizyon verici istasyonu ve antenleri, baz istasyonları, petrol ve doğalgaz boru hattı; ruhsata dayalı petrol ve doğalgaz arama, işletilme ve yeraltı doğalgaz depolanmasına ilişkin tesislere; aile sağlığı merkezi, hastane gibi sağlık tesislerine; ilk, orta, lise ve dini eğitim tesisi ile dini eğitim tesisine bağlı uygulama maksatlı ibadethane tesisi gibi eğitim tesislerine; ceza infaz kurumu tesislerine ve bunlarla ilgili yer, bina ve tesislere izin verilebilecek.

Sağlık, eğitim, spor, adli hizmet ve ceza infaz kurumu tesisleri için genel bütçe kapsamındaki ilgili kamu idarelerine izin verilebilecek. Kamu özel iş birliği modeli çerçevesinde yapılacak sağlık ve eğitim tesislerinde ilgili bakanlıkların talebi üzerine yüklenici adına üst hakkı tesis edilebilecek.

Lisanssız elektrik üretim tesisleri ile lisanslı güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerine orman sayılan alanlarda izin verilmeyecek. Ancak bu madde kapsamında ve turizm maksadıyla izin verilen bina ve tesislerin çatı ve cepheleri ile baraj ve gölet rezervuar alanları üzerinde ve rezervuarlı veya regülatörlü hidroelektrik üretim tesisleri sahaları kapsamındaki su yüzeylerine kurulan enerji üretim tesislerine izin verilebilecek.

Yönetmeliğe göre, verilen ön izinlerde ön izin bedeli, kesin izinlerde ise; ağaçlandırma, arazi izin, Orköy ve erozyon bedeli alınacak. Savunma Sanayi Başkanlığınca yapılacak savunma maksatlı tesislere ve bunların müştemilatına verilen izinlerden 6831 sayılı Kanunun ek 9. maddesi gereğince bedel alınmayacak.

Uygun görülen taleplere 24 aya kadar ön izin verilebilir. Kesin izin süresi ise 49 yılı geçemeyecek. Kesin izin süresi sonunda izin maksat ve şartlarına uygun olarak faaliyet gösteren izin sahibinin talep etmesi halinde bu süre 99 yıla kadar uzatılabilecek.

Ormanlık alanda lojman, idari bina ve sosyal tesislere izin verilmeyecek

Ormanlık alanda lojman, idari bina ve sosyal tesislere izin verilmeyecek. Ormanlık alanda yapılması zorunlu olan yollar çevreye zarar vermeyecek şekilde ekskavatörle yapılacak, yol yapımından çıkan malzeme ormana zarar vermeyecek şekilde izinli alanlara taşınacak. İzin verilen saha sınırları içinde ve izin veriliş maksadına uygun uygulama imar planı yaptırılabilecek. Ancak izin verilen ormanlık alan bağlı olduğu orman parselinden ifrazen ayrılamayacak.

Lisanssız elektrik üretim tesisleri ile lisanslı güneş enerjisinden elektrik üretim tesislerine orman sayılan alanlarda izin verilmeyecek.

Bedelsiz izinler

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen bedelsiz izinlerin, özelleştirme uygulamaları kapsamında işletme hakkının devri hâlinde işletme hakkı devir bedeli üzerinden orman sayılan alanların devredilen toplam kullanım alanları içindeki yüzde oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutarın binde beşi bir defaya mahsus olmak üzere işletici tarafından devir alma tarihinden itibaren üç ay içinde defaten Genel Müdürlük özel bütçe hesabına yatırılacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarına verilen bedelli izinlerin özelleştirme uygulamaları kapsamında işletme hakkının devri halinde, taahhüt senedinde yer alan bedeller dışında işletme hakkı bedeli üzerinden herhangi bir bedel alınmayacak.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen izinlere konu tesislerin yap-işlet-devret modeli ile yaptırılması hâlinde işletme hakkı bedeli üzerinden herhangi bir bedel alınmayacak.

İzin sürelerini uzatanlara da bu yönetmelik hükümleri uygulanacak

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce verilen izinlerin süre uzatımında ve devirlerinde, ayrıca devam eden izinlerde izin sahibinin talebi halinde; bu yönetmelik hükümleri uygulanacak ve buna uygun taahhüt senedi alınacak. Geçmişte bedelli verilen izinler bu yönetmeliğe göre değerlendirildiğinde bedelsiz olması halinde bedelsiz taahhüt senedi alınacak.

Büyükşehir belediyeleri sorumlu

Büyükşehir belediyelerinin kuruluşundan önce il özel idareleri, kapanan belediyelere ve köy tüzel kişilikleri adına verilmiş olan izinler aynı hak ve sorumluluklar ile büyükşehir belediyeleri adına devredilmiş sayılacak ve büyükşehir belediyeleri adına devam edecek. Bu izinlerin taahhüt senetlerindeki yükümlülüklerden orman idaresine karşı büyükşehir belediyeleri sorumlu olacak.

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur. Amacı; birlik ve dayanışma temelinde ekoloji mücadelesini yükselterek, daha güçlü şekilde doğayı ve yaşamı savunmaktır.
https://ekolojibirligi.org

Bir yanıt yazın

Top